Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z publikacją formularzy elektronicznych na stronie internetowej www.bieszczadzka.net

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest Firma Mirosław Nadolny Nadex, 50-322 Wrocław, ul. Kluczborska 15, NIP: 898-00-22-864, REGON: 005947879

Inspektor ochrony danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować z Administratorem danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: mironado@gmail.com  lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.:

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług,
 • przygotowywania oferty na wniosek powierzającego dane,
 • stosowania monitoringu wizyjnego,
 • realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 • organom państwowym (np. ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze;
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom);
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • realizacji usługi związanej z profilem prowadzonej przez nas działalności,
 • do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą;
 • nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi Pan/Pani podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym przez nas jest warunkiem niezbędnym do przygotowania odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularzy opublikowanych na stronie internetowej: www.bieszczadzka.net zapytań oraz wiadomości tekstowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Wyrażając zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Facebook